Home Site Contact Sitemap

Ogólne warunki sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży
 
1. Ogólne Warunki Sprzedaży Globet Kostka Brukowa stanowią podstawę dochodzenia wszelkich roszczeń, z tytułu
udzielonej gwarancji. Klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obwiązujących zgodnie z Ogólnymi
Warunkami i Zakresem Gwarancji, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz z Instrukcją Montażu i Zabudowy.
2. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie
koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi
zamawiający.
3. Klient ma obowiązek zapewnienia prawidłowego dojazdu do miejsca rozładunku. Za wszelkie ewentualne szkody
powstałe w wyniku dostawy towaru na miejscu rozładunku oraz w obrębie placu budowy, a także dróg dojazdowych
odpowiada kupujący lub inwestor. Za ewentualne powstałe szkody pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
4. Firma Globet Kostka Brukowa dostarcza towar do klienta za pobraniem dodatkowej opłaty. W uzasadnionych
przypadkach kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku.
5. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest Firma Globet Kostka Brukowa kupujący zobowiązuje się do
sprawdzenia dostawy (ilość jakość, zgodność); ewentualne braki wpisuje w dokumencie WZ. Towar odebrany bez
zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
6. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się
z układaniem wyrobu i powiadamia niezwłocznie o tym fakcie producenta.
7. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty Firma Globet Kostka Brukowa nalicza karne odsetki w wysokości odsetek
ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto Firmy.
8. Fakturę VAT Firma Globet Kostka Brukowa wystawia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy do klienta.
9. Firma Globet Kostka Brukowa dolicza 10% wartości do ceny cennikowej za każdy 1m2 w sytuacji, kiedy Klient kupuje
niepełny pakiet.
10. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje
po dostarczeniu palet do siedziby Firmy. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu
Firma nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży.
11. W przypadku kostki brukowej o większym formacie układ poszczególnych kostek w warstwach może się różnić
względem siebie. Układ i ilość kostek znajdujących się na palecie jest przypadkowe i losowe.
12. Odcienie kostki brukowej prezentowanej na zdjęciach jak i na wystawach mogą różnić się ze względu na naturalną
różnicę w odcieniach surowców.
13. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.
 
Wyłączenie odpowiedzialności Producenta
 
1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia Wyrobów powstałe w wyniku:
a. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
b. różnice w odcieniach powstałe w wyniku układania jednej powierzchni z więcej niż jednej daty produkcyjnej
wyrobu.
c. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Wyrobów, a w szczególności:
d. fugowania obrzeży i krawężników zaprawą cementową lub inną – nieelastyczną,
e. stosowania do zagęszczania zabudowanych wyrobów urządzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,
f. użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania Wyrobów,
g. niewłaściwego doboru Wyrobów do rodzaju i wielkości obciążeń,
h. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Wyrobów,
i. niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Wyrobów,
j. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
2. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia:
a. odchyłki w wymiarach i wyglądzie Wyrobów,
b. ubytki w wierzchniej warstwie Wyrobów będące następstwem ich eksploatacji,
c. naturalne zmiany w kolorystyce Wyrobów powstałe pod wpływem ich użytkowania,
d. wykwity wapienno-cementowe w postaci nalotów na powierzchniach Wyrobów, Powstawanie wykwitów jest
zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one zjawiskiem przejściowym
i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku
lat. Na czas zanikania wykwitów mają także wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
e. ewentualne włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów związanych
z dojrzewaniem Wyrobów,
f. straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych Wyrobów,
3. odchyłki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobów oraz naturalną zmiennością
uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowców stosowanych do wytwarzania Wyrobów.
4. Kolory i odcienie kostki brukowej oraz galanterii betonowej prezentowane w katalogu i na wystawach są tylko kolorami
przykładowymi. Klient, który zakupi kostkę brukową lub galanterię betonową powinien zapoznać się z obowiązującymi
kolorami kostki brukowej oraz galanterii betonowej w momencie dostawy lub najpóźniej przed układaniem kostki
brukowej oraz galanterii betonowej. Klient powinien sprawdzić różnice koloru i odcieni na wszystkich dostarczonych
paletach produktu. W przypadku braku akceptacji koloru i odcieni na kostce brukowej oraz galanterii betonowej ze
strony Klienta, zabrania się bezwzględnie zabudowy produktu oraz zobowiązuje się Klienta do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Producenta na piśmie. Zabudowanie przez Klienta kostki brukowej oraz galanterii
betonowej poczytuje się za zgodę na dany jej kolor, z tego też powodu kostka brukowa oraz galanteria betonowa nie
będzie podlegać zwrotowi ani reklamacji. Ze względu na specyfikę produkcji kostki brukowej oraz galanterii betonowej
odcienie danego koloru mogą odbiegać od wzorca, wynika to z faktu, że na kolor kostki brukowej oraz galanterii
betonowej w procesie produkcji wpływają różne czynniki, niezależne od producenta, do których można zaliczyć między
innymi: piasek, cement, grys.
5. Mechaniczne uszkodzenia, podczas transportu, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy,
otarcia powierzchni. Producent dopuszcza do 2% uszkodzeń mechanicznych zakupionego wyrobu. Uszkodzenia na
poziomie 2% nie są uznawane za istotne i nie podlegają reklamacji. Ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe
w trakcie montażu.
6. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zobowiązany jest do wymiany wadliwych Wyrobów na Wyroby tego
samego rodzaju, ilości i bez wad albo do obniżenia ceny wadliwych Wyrobów. Decyzje w tym zakresie podejmuje
Sprzedający mając na uwadze rodzaj ustalonej wady Wyrobów. Klient pisemne uzasadnienie wraz z decyzją otrzymuje
za pośrednictwem faksu, listem poleconym lub drogą elektroniczną. W przypadku podjęcia decyzji co do rozpatrzenia
reklamacji, wymiana Wyrobu albo zwrot obniżonej ceny nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie wcześniej
jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty wysłania decyzji Sprzedającego co do rozpatrzenia
reklamacji do Kupującego.
7. Odchyły w wymiarach, mikrorysy, ubytki w wierzchniej warstwie będące następstwem eksploatacji.
8. Zmiany kolorystyczne powstałe w trakcie eksploatacji spowodowane zabrudzeniem lub zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi
9. W celu wydobycia głębi koloru wyrobu zalecane jest stosowanie impregnatów rekomendowanych przez producenta.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Wyrobów powstałe w wyniku:
a. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Wyrobów,
b. niewłaściwego doboru Wyrobów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Wyrobów,
d. składowania lub transportu zakupionych Wyrobów,
e. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
11. W przypadku uznania reklamacji Globet Kostka Brukowa przedstawi warunki usunięcia szkody.
12. Zawsze, gdy powstaje zobowiązanie gwaranta wobec kupującego z tytu
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej;
a. za wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 § 1 K. c.)
 
Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią warunków sprzedaży

 


 
 
* Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT.
  Polski producent kostki brukowej | kostka brukowa
projektowanie stron www iPolska.com.pl
 

Warunki i zakres gwarancji
Warunki i zakres gwarancji małej architektury
Instrukcja montażu
Instrukca montażu - pustak ogrodzeniowy
Warunki sprzedaży
Warunki gwarancji Systemów Kominowych
Warunki sprzedaży systemów kominowych
Instrukcja systemy kominowe
Instrukcja bramy
Instrukcja bramy - Furtka


Firma GLOBET
Biuro projektowe
Polityka Prywatności
Kontakt
Gdzie kupić
Do pobrania